تلفن دفتر مرکزی و کارخانه : 9 - 45643336 -031 و 4 - 45643531-031                      9134138540(98+)  9134138550(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی
15, خرداد

نمایشگاه های اخیر با حضور توتم کوارتز

اطلاع کلیه نمایندگان، مشتریان، مجریان، مصرف کنندگان، تجار و بازرگانان محترم میرساند آخرین حضور شرکت فلات سنگ آسیا در نمایشگاه های داخلی کشور به شرح ذیل بوده است: