تلفن دفتر مرکزی و کارخانه : 9 - 45643336 -031 و 4 - 45643531-031                      9134138540(98+)  9134138550(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

استان آذربایجان شرقی
استان آذربایجان شرقی:
آدرس: تبریز- دروازه تهران- سه راهی ولیعصر - به سمت میدات تختی - جنب برج سینا
تلفن: 33328599 - 041
فکس: 33328633- 041
تلفن همراه : 09126760882

 مهدی ناظری