فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگی فارس



استان شیراز:
آدرس: شیراز-شهرک صنعتی بزرگ-بعد از میدان ششم -خیابان سنجش-خیابان سنجش 419
تلفن همراه:09175143135

محمد نیکپور