تلفن دفتر مرکزی و کارخانه : 9 - 45643336 -031 و 4 - 45643531-031                      9134138540(98+)  9134138550(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی
12, تیر

شرکت در هشتمین نمایشگاه خصوصی بنای برتر در شهر مشهد مقدس با نام ویندو سین

شرکت در هشتمین نمایشگاه خصوصی بنای برتر در شهر مشهد مقدس با نام ویندو سین توسط شرکت فلات سنگ آسیا

15, خرداد

نمایشگاه های اخیر با حضور توتم کوارتز

نمایشگاههای شش ماه گذشته با حضور توتم کوارتز