تلفن دفتر مرکزی و کارخانه : 9 - 45643336 -031 و 4 - 45643531-031                      9134138540(98+)  9134138550(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

درخواست کاتالوگ

شرکت فلات سنگ آسیا این امکان را برا ی شما فراهم نموده تابتوانید در خواست نمونه سنگ و کاتالوگ را بصورت آنلاین ارسال فرمایید.درخواستها پس از بررسی توسط تیم مربوطه ارسال خواهد شد.  • شهر


    کشور