فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

گواهینامه

گواهینامه ها

طی آزمایشات انجام شده توسط شرکت برتون ایتالیا در رقابت با دیگر محصولات  مشابه که دارای ترکیبات ارگانیک و فرار سمی نظیر Styrenو Btexهستند و عاملی بسیار مضر جهت تعادل زیست محیطی می باشند، نشان داده شده است که سنگهای مهندسی TotemQuartz فاقد معایب ذکر شده و بهداشتی هستند.

 

از دیگر گواهینامه های معتبر این شرکت، می توان به گواهینامه  ISO و استاندارد محصول SGS اشاره نمود. آزمایشگاه فلات سنگ آسیا جزء معدود آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد ایران بوده، دارای گواهینامه استاندارد تشویقی صنایع و گواهینامه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن نیز می باشد.