فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

نمایندگی خراسان رضوی
استان خراسان رضوی:
مشهد-نبش فلسطین 15-روبه روی مسجد – ساختمان مروارید – طبقه دوم – واحد 4
تلفن همراه:09155195305

علیپور