9134015852(98+).9128486914(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

گواهینامه ها

طی آزمایشات انجام شده توسط شرکت برتون ایتالیا در رقابت با دیگر محصولات  مشابه که دارای ترکیبات ارگانیک و فرار سمی نظیر Styrenو Btexهستند و عاملی بسیار مضر جهت تعادل زیست محیطی می باشند، نشان داده شده است که سنگهای مهندسی TotemQuartz فاقد معایب ذکر شده و بهداشتی هستند.

از دیگر گواهینامه های معتبر این شرکت، می توان به گواهینامه  ISOواستاندارد محصول SGS اشاره نمود.