9134015852(98+).9128486914(98+)

فلات سنگ آسیا

تولیدکننده سنگ های مهندسی

دفاتر فروش

تهران: خیابان شریعتی ، بالاتر از ظفر ، خیابان پورمشکانی ، ساختمان سینا ، طبقه چهارم ، واحد غربی
تلفن : 22872385-021 و22872392 و 22872391-021

کارخانه و دفتر مرکزی -اصفهان - شهرک صنعتی مورچه خورت - فاز چهارم - خیابان دکتر حسابی سوم - پلاک 646 - شرکت فلات سنگ آسیا
شماره تماس:45643337(31) و 45643531(31)-تلفن همراه: 09128486914